Stichting Polishouders Conservatrix

Samen staan we sterker!

Waarom Stichting Polishouders Conservatrix?

De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen. Het doel van de Stichting is om collectief de belangen van de 45.000 polishouders van Conservatrix te behartigen. Als polishouder kunt u zich vrijblijvend bij de Stichting aanmelden. Om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat ook u zich aanmeldt! Samen staan we sterker!

Wat is er aan de hand?

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

  1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. En daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro. En dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd.
  2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand gebracht.
  3. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in haar historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
  4. In december 2019 vond er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaats. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) beëindigd. Door de schikking is er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen verdampt.
  5. Op woensdag 19 augustus sprak rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uitg tegen Greg Lindberg. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix.
  6. Op maandag 21 september nam DNB formeel het roer over van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
  7. Op woensdag 8 december sprak de Rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix op verzoek van DNB uit.

 

Belangen van polishouders centraal

Een groep met bezorgde polishouders heeft zich verenigd in de Stichting Polishouders Conservatrix. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77627083 en heeft de volgende doelstelling vastgelegd in haar akte van oprichting:

“De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van individuele polishouders door open en transparant inzicht te verkrijgen in de activiteiten van Conservatrix en te bevorderen dat Conservatrix haar afspraken op grond van de met de individuele polishouders gesloten verzekeringen nakomt. Dit geldt tevens voor een eventuele rechtsopvolger van Conservatrix.”

 

Activiteiten voor polishouders

Het draait bij de Stichting uitsluitend om de belangen van polishouders. Hun belang:

  1. dat Conservatrix haar afspraken nakomt: de harde toezeggingen (verzekerde kapitalen en garanties) en de zachte toezeggingen (de ontwikkeling van de winst en het rendement in de portefeuille met hypotheken) en
  2. dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt: financieel en op het vlak van het bestuur.

De Stichting doet dit door polishouders met elkaar in verbinding te brengen en door inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt.

Deze website publiceert daartoe alle relevante informatie. De Stichting stelt vragen aan Conservatrix, aan de herverzekeraars achter Conservatrix, aan DNB, aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en aan de overheid (het Ministerie van Financiën). Alle stukken worden gepubliceerd, evenals alle (toekomstige) communicatie met eerdergenoemde organisaties. Het collectief van bezorgde polishouders wordt gebruikt om de eerdergenoemde partijen te motiveren om antwoorden te geven op alle relevante vragen. Alle acties van de Stichting zijn te volgen op de pagina ‘Activiteiten‘.

De Stichting heeft geen enkel winstbelang.

Aanmelden voor de Stichting

De Stichting is op zoek naar andere bezorgde polishouders. Daarnaast is de Stichting op zoek naar bestuursleden. U kunt zich daartoe aanmelden via info@stichtingpolishoudersconservatrix.nl.