Achtste openbare verslag zonder Financieel en Actuarieel verslag

31-12-2022

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De verwachting van de curatoren toen was dat in september of oktober duidelijk zou worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast maakten de curatoren melding van een schokkende extra korting die is doorgevoerd bij polishouders door het laten vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.

In het vierde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat het proces ‘langer duurt dan aanvankelijk verwacht’. Er werden verder geen termijnen meer genoemd, anders dan dat in de loop van oktober aan alle polishouders een brief zou worden gestuurd waarin door de curatoren zou worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

In het vijfde openbare verslag van de curatoren stond wederom geen nieuws. Wel werd er nog steeds gesproken over een positief verloop van gesprekken met een partij om de portefeuille van Conservatrix over te nemen. Daarover werd ook al gesproken in eerdere verslagen. Daarnaast werd melding gemaakt van uitstel in de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix.

In het zesde openbare verslag van de curatoren was opnieuw weinig nieuws te lezen. Er werd net als in eerdere verslagen gesproken over intensieve gesprekken met één partij. Daarnaast werd in het verslag melding gemaakt van de uitkomst van de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix en het gewezen arrest. Ook was er aandacht voor de stijging van het eigen vermogen onder andere als gevolg van twee groepen polishouders die extra worden gekort.

In het zevende openbare verslag van de curatoren viel het een en ander te lezen over de voorgenomen overname door Waard Leven.

 

Achtste openbare verslag

In het achtste openbare verslag van de curatoren wordt nader ingegaan op de formele handelingen die dienden te worden verricht voordat de overdracht kon worden uitgevoerd, waaronder:

  1. het horen van de Nederlandsche Bank over de voorgenomen wijzigingen van de verzekeringen;
  2. het verzoeken van een machtiging aan de rechtbank Amsterdam tot het wijzigen van de verzekeringen;
  3. het verzoeken van toestemming aan de rechters-commissarissen voor de overdracht van de verzekeringen.

Per 30 november jl. werden alle benodigde goedkeuringen ontvangen. De daadwerkelijke overdracht van de verzekeringsportefeuille en de daar tegenoverstaande activa vond per 1 januari 2023 plaats.

 

Geen Financieel en Actuarieel verslag

Anders dan bij de vorige verslagen is bij dit verslag geen Financieel en Actuarieel Rapport over het tweede en derde kwartaal van 2022 gevoegd. De reden daarvan is volgens de curatoren dat die cijfers niet langer relevant zijn voor de positie van polishouders, omdat het kortingspercentage inmiddels definitief is vastgesteld op 10%. De hoogte van dat percentage is dus niet meer afhankelijk van de (fluctuerende) resultaten van Conservatrix. Dat betekent dat zowel lopende winsten als lopende verliezen van Conservatrix inmiddels voor rekening en risico van Waard Leven zijn.

Vanaf het in het voorjaar van 2023 uit te brengen negende openbare verslag zullen curatoren op kwartaalbasis niet langer een going-concern balans, maar een liquidatiebalans publiceren.

 

 

Meer informatie:

2022-12-31 Achtste openbare verslag curatoren