Conservatrix reageert op brief en publiceert schokkende cijfers!

01-07-2020

Vandaag heeft de Stichting een beperkte reactie ontvangen van Conservatrix op haar brief van 20 mei jl. Daarnaast heeft Conservatrix opnieuw een berichtje geplaatst op haar website en heeft ze een nieuwe Solvency and Financial Condition Report over 2019 gerapporteerd. Deze berichtgeving en publicaties gaan gepaard met schokkende cijfers! Conservatrix schrijft over een SCR-ratio per ultimo 2019 van -185% en een MCR-ratio per ultimo 2019 van -532%. Eerder rapporteerde Conservatrix nog een SCR van -80% per ultimo 2019. Onduidelijk is nog waar deze verschillen, met terugwerkende kracht, vandaan komen.

 

Bevindingen

In de brief en het berichtje worden enkele redenen genoemd en vallen daarnaast ook de volgende passages op:

  • Conservatrix maakt bekend dat zij niet binnen de wettelijke termijnen haar solvabiliteit terug kan brengen naar het niveau waarover een Nederlandse verzekeraar volgens de Solvency II richtlijn moet beschikken. De directie van Conservatrix heeft DNB per brief laten weten dat het binnen de wettelijke termijnen niet mogelijk is om in herstel te komen. Conservatrix en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn echter zelf verantwoordelijk voor de huidige unieke situatie waarin Conservatrix zich bevindt.
  • Conservatrix zou alle reële maatregelen hebben genomen om haar solvabiliteit te herstellen. Helaas wordt niet ingegaan op de maatregelen die zijn genomen door Conservatrix en kunnen wij als polishouders van Conservatrix ons daar dus geen oordeel over vormen.
  • Conservatrix onderzoekt de mogelijkheden om buiten de wettelijke hersteltermijn de solvabiliteit terug te brengen naar het vereiste niveau. Onduidelijk is op welke wijze Conservatrix dit doet.
  • Conservatrix is een schikkingsovereenkomst aangegaan met Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL). Deze schikkingsovereenkomst is in de plaatst gekomen van de herverzekeringsovereenkomst. Er staat geld op de rekening van Conservatrix, maar onduidelijk is wat het gevolg van deze schikking is op de balans van Conservatrix. Met andere woorden, hoeveel geld is Conservatrix verloren bij deze schikking? Ook wordt er niet op ingegaan waarom er is geschikt. Vooral dat laatste is van belang, want na een schikking is enig verhaalsrecht onmogelijk geworden.
  • Er wordt door de directie voorgesorteerd op verkoop van Conservatrix. Eerder werd Conservatrix ook al verkocht en toen gebeurde dat onder regie van DNB. Die verkoop resulteerde destijds in schimmige constructies en in de beroerde situatie waarin Conservatrix zich nu bevindt. Geen hoopvol perspectief.
  • Tot op heden heeft de aandeelhouder van Conservatrix nog niet aan haar verplichting voldaan om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot het afgesproken niveau van 135%. Diverse maatregelen zouden door Conservatrix in gang zijn gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren. Het is onduidelijk welke maatregelen dit dan zijn.
  • In de brief wordt beperkt ingegaan op het hoge kostenniveau van Conservatrix. Als oorzaken worden genoemd de uitbesteding van de pensioenadministratie en de kosten van de (juridische) adviseurs. Als dergelijke maatregelen resulteren in meer kosten, waarom worden deze maatregelen dan genomen? Is dat dan in het belang van de polishouder?
  • Er is überhaupt nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor polishouders. Wel weten we inmiddels welke maatregelen Conservatrix en DNB dienen te nemen.

 

Het vervolg

De Stichting constateert dat Conservatrix geen inhoudelijke reactie heeft gegeven op haar vragen in haar brief van 20 mei jl. Die worden slechts gedeeltelijk aangehaald. Verder constateert de Stichting dat de cijfers van Conservatrix blijkbaar fluïde zijn. Er worden immers andere percentages genoemd dan eerder gerapporteerd. Dit alles zorgt ervoor dat de Stichting zich de komende periode bezig zal gaan houden met een analyse van de herziene cijfers, van de brief en van het berichtje. Ook zal ze zich met haar adviseurs beraden op de te nemen stappen. Vanzelfsprekend volgen hierover meer berichten op deze website.

 

Relevante documenten:

Brief van Conservatrix aan Stichting (01-07-2020)
Brief van Stichting aan Conservatrix (20-05-2020)
Solvency and Financial Condition Report 2019
Solvency and Financial Condition Report 2019 (herzien per 01-07-2020)