Conservatrix

Een failliete verzekeraar in een unieke positie.

Over Conservatrix

Conservatrix (www.conservatrix.nl) is een failliete levensverzekeraar gevestigd in Utrecht aan de Papendorpseweg 91 (3528 BJ). De statutaire naam van Conservatrix is ‘Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V.’. Conservatrix werd opgericht op 5 december 1872. Op het moment van het faillissement was er één bestuurder (de heer René Collé) en drie commissarissen (de heren Reinier Hinse, Joost Melis en Bart Joosen).

Conservatrix is een naamloze vennootschap (N.V.). Een N.V. is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij overdraagbaar zijn. De N.V. is ‘naamloos’ omdat er geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders.

Conservatrix verkocht sinds eind 2014 geen nieuwe levensverzekeringen meer. Daarvoor verkocht ze uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, pensioenverzekeringen en hypotheken. De portefeuille van Conservatrix bestaat uit zo’n 70.000 verzekeringen in bezit bij zo’n 45.000 polishouders.

Omdat Conservatrix levensverzekeringen en hypotheken verkocht aan Nederlandse consumenten, stond Conservatrix onder toezicht van DNB (De Nederlandsche Bank) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten). DNB oefent prudentieel toezicht uit, wat eenvoudigweg wil zeggen dat ze de financiële cijfers en de structuur, in de gaten houdt. AFM oefent gedragstoezicht uit, wat eenvoudigweg wil zeggen dat ze het doen en laten richting consumenten in de gaten houdt.

Beroerde financiële situatie

Het eigen vermogen van Conservatrix kwam eind 2019 uit op -24,9 miljoen euro. De solvabiliteitsratio, die weergeeft hoeveel vermogen een verzekeraar heeft om op lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, eindigde op -80%. Eind 2018 lag de solvabiliteit nog op 148%. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat staat te lezen in een aangepaste rapportage en een berichtje op de website van Conservatrix. Uit die update blijkt dat per eind 2019 sprake is van een SCR-ratio van -185% en een MCR-ratio van -532%.

 

De rapportages van Conservatrix maken tevens inzichtelijk dat er een gat van zo’n 124 miljoen euro aanwezig is tussen het totaal van de bezittingen en het totaal van de verplichtingen. Ook wordt inzichtelijk dat de verplichtingen van Conservatrix met 249 miljoen euro zijn toegenomen en dat er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen zijn verdampt.

Conservatrix in buitenlandse handen

Conservatrix was tot 15 mei 2017 een volledig Nederlandse verzekeraar. Op 15 mei 2017 werden de aandelen door DNB en in afstemming met de Minister van Financiën voor 1 euro overgedragen aan Trier Holding B.V. Op één commissaris na werd de complete directie en de Raad van Commissarissen tijdens deze transactie door de nieuwe aandeelhouder vervangen.

 

De aandelen van Conservatrix bevonden zich op dat moment bij Conservatrix Groep B.V. te Baarn. De betreffende commissaris, de heer Reinier Hinse, was ook tijdens het faillissement nog altijd lid van de Raad van Commissarissen. Opmerkelijk is ook dat de heer René Collé, destijds algemeen directeur van Conservatrix, ook tijdens het faillissement de functie van algemeen directeur vervulde.

 

Trier Holding is een besloten vennootschap (B.V.). Een B.V. is een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de eigenaar van de aandelen niet persoonlijk aansprakelijk is wanneer er schulden ontstaan. Trier Holding B.V. staat eveneens ingeschreven op het adres van Conservatrix bij de Kamer van Koophandel. Trier Holding B.V. kent één bestuurder, namelijk Gregory Nelson. De aandelen van Trier Holding B.V. behoren toe aan de Amerikaanse investeerder Global Growth, LLC (“Global Growth”), voorheen Eli Global, LLC (www.globalgrowth.com). Daarmee kwamen de aandelen van Conservatrix na dik 144 jaar in buitenlandse handen.

Dubieuze herverzekeringsconstructie

Een deel van de polissen is kort na de overname door Eli Global overgegaan naar de Amerikaanse herverzekeraar Colorado Bankers Life (CBL), inclusief het bijbehorende polisgeld. Dit deel van de portefeuille bleef echter niet in de Verenigde Staten. CBL gebruikte namelijk zelf ook een herverzekeringsconstructie. Eind 2017 werden de Nederlandse polisgelden ondergebracht bij weer een andere entiteit, namelijk Bankers Reinsurance Group. Deze dochter van Eli Global zit op Barbados, een tropisch eiland in het Caribische gebied. Zo is in enkele maanden na de overname ongeveer een vijfde van het polisgeld van Conservatrix stilletjes uit Nederland verdwenen. Eerst naar de Verenigde Staten, toen naar tropische oorden. Beide bedrijven zijn, net als Conservatrix, onderdeel van van Eli Global.

 

Al snel kwamen er twijfels over het onderpand dat CBL toezegde op een Amerikaanse rekening te plaatsen. Afgesproken was dat 105% van de verzekeringsverplichtingen aan Nederlandse klanten (van 150 miljoen euro) zou zijn in liquide beleggingen. De kwaliteit van het onderpand was echter slecht, een deel zat in slecht verhandelbare effecten (‘asset backed securities’). En CBL zou niet willen bijstorten. Daarmee werd duidelijk dat de Amerikaanse eigenaar van Conservatrix het van oorsprong Nederlandse bedrijf flink in de problemen heeft gebracht.

 

Inmiddels is de herverzekeringsconstructie beëindigd en is een deel van het polisgeld weer terug in Nederland. Conservatrix is daartoe een schikkingsovereenkomst aangegaan met CBL. Een eerste analyse maakt inzichtelijk dat er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen zijn verdampt. Onbekend is waarom er is geschikt. Dat laatste is van belang, want na een schikking is enig verhaalsrecht voor Conservatrix onmogelijk geworden.

Unieke positie Conservatrix

Bijzonder aan de situatie bij Conservatrix is dat DNB al eerder ingegrepen heeft bij Conservatrix. En dat DNB Conservatrix daarbij volgens eigen zeggen “in veilige haven” heeft gebracht. DNB was dus degene die de aandelen van Conservatrix heeft overgedragen aan het Eli Global van Greg Lindberg met de hulp van een zogenaamde ‘stille curator’ (bron: Fd.nl). Wanneer we de missie van DNB daarop nalezen, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat Conservatrix zich nu in deze benarde positie bevindt. DNB maakt zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

 

Daar komt bij dat de overdracht van Conservatrix “is gedaan in overeenstemming met de Minister van Financiën”. Destijds was dat Jeroen Dijsselbloem. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. De sterke betrokkenheid en regierol die beide instanties (DNB en het Ministerie van Financiën) hebben en hadden zorgt ervoor dat Conservatrix zich in een unieke situatie bevindt.

Conservatrix failliet op verzoek van DNB

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. door de rechtbank Amsterdam op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) uitgesproken. Conservatrix werd in 1872 opgericht en kwam zo na 147 jaar, na een roerige periode en vele ingrepen door diezelfde toezichthouder aan haar einde.

 

Het faillissement van Conservatrix valt de Stichting rauw op haar dak. De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt. Wij blijven alle ontwikkelingen en activiteiten via deze website publiceren.