Curatoren: Toelichting op kortingssystematiek

14-10-2022

In een nieuw bericht op de website van Conservatrix geven de curatoren vandaag een extra toelichting op de kortingssystematiek. En dan in het bijzonder op het schrappen van het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in de toekomst te betalen premies en het schrappen van het recht op winstdeling voor de toekomst en de gevolgen daarvan op de vordering die polishouders overhouden op de boedel van Conservatrix.

 

Mededeling van curatoren Conservatrix over de kortingssystematiek

Zoals verwoord in het zevende openbare verslag van 22 juli 2022 en de mededeling van curatoren van 13 oktober 2022 is het vermogenstekort van Conservatrix gedurende het faillissement weliswaar aanzienlijk afgenomen, maar resteert nog steeds wel een substantieel tekort. Als gevolg daarvan is het bij de beoogde overdracht van de verzekeringsportefeuille aan Waard Leven onvermijdelijk dat de  verzekeringsovereenkomsten met machtiging van de rechtbank gewijzigd worden.

De beoogde wijziging berust op drie uitgangspunten:

  1. op de pensioenaanspraken van het (voormalige en huidige) eigen personeel van Conservatrix en van het (voormalige en huidige) personeel van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix zal niet gekort worden;
  2. het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in de toekomst te betalen premies wordt geschrapt en het recht op winstdeling voor de toekomst wordt geschrapt;
  3. de overige aanspraken van polishouders worden 10% gekort.

Er zijn door polishouders vragen gesteld over het tweede uitgangspunt. Daarom geven curatoren in deze mededeling een nadere toelichting op dat uitgangspunt.

De Faillissementswet maakt onderscheid tussen verzekeringsvorderingen van polishouders enerzijds en schadevorderingen van polishouders anderzijds. Verzekeringsvorderingen hebben een hogere rang dan schadevorderingen. Dat betekent dat op schadevorderingen pas een uitkering volgt nadat alle verzekeringsvorderingen zijn voldaan.

Het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement (“Besluit”) bepaalt welke vorderingen van polishouders als verzekeringsvorderingen worden aangemerkt. Daaronder vallen niet de vorderingen als bedoeld in het tweede uitgangspunt dat hierboven genoemd is. Dat is dus geen keuze van curatoren, maar van de wetgever. Die aanspraken van polishouders worden wel aangemerkt als schadevorderingen, maar die hebben nu eenmaal een lagere rang en komen dus pas aan bod nadat alle verzekeringsvorderingen betaald zijn.

Bedacht dient te worden dat de bezittingen van Conservatrix niet veranderen als gevolg van welke wijziging van polisvoorwaarden dan ook. Dat betekent dat er sprake is van communicerende vaten tussen de uitgangspunten 2 en 3. Met andere woorden: een honorering van toekomstige winstdelingsaanspraken en/of garantieaanspraken met betrekking tot in de toekomst te betalen premies, heeft onvermijdelijk tot gevolg dat het kortingspercentage voor alle polishouders zal stijgen. Bij volledige honorering van deze aanspraken zou het kortingspercentage in uitgangspunt 3 toenemen tot ongeveer 15%. Er zou dan dus extra gekort moeten worden op hoger gerangschikte verzekeringsvorderingen ten gunste van lager gerangschikte schadevorderingen. Dat zou in strijd met de wettelijke rangorde zijn en daarom hebben curatoren de hiervoor verwoorde keuze moeten maken.

Voor de goede orde merken curatoren nog op dat de garantie- en winstdelingsaanspraken met betrekking tot hetgeen is opgebouwd door reeds betaalde premies niet vervallen. Voor die aanspraken geldt slechts de korting van 10%.

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Een polishouder heeft door premiebetaling inmiddels € 100.000,= aan verzekerde waarde opgebouwd. Op het moment van faillietverklaring zijn nog niet alle premies betaald. Er geldt op grond van de polis een gegarandeerd eindkapitaal met een minimum rendement van 4% op alle betaalde premies.

Wat is nu de situatie na de overdracht?

Op het reeds opgebouwde kapitaal van € 100.000,= wordt 10% gekort, dus daarvan resteert na de overname € 90.000,=. Vanwege de korting heeft de polishouder wel een verzekeringsvordering in het faillissement. Voor het bedrag van € 90.000,= blijft de garantie gelden.

De garantie vervalt echter voor de premies die in de toekomst nog betaald zullen worden. In verband met het verval van die garantie heeft de polishouder een schadevordering in het faillissement.

 

Let op! In het originele artikel, te vinden onder ‘Meer informatie’, bevinden zich verwijzingen als voetnoot ter onderbouwing.

 

Meer informatie

2022-10-14 Mededeling van curatoren Conservatrix over kortingssystematiek