Curatoren: Verkoop aan Waard nu beste optie voor polishouders

13-10-2022

Op de website van Conservatrix staat het volgende bericht te lezen:

 

Belangrijke mededeling van curatoren Conservatrix

Zoals eerder bekend geworden is, hebben curatoren op 21 juli 2022 overeenstemming bereikt met Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) omtrent de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix en de daartegenover staande bezittingen. Er moet nog wel een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo moeten DNB, de rechterscommissarissen in het faillissement en de rechtbank Amsterdam goedkeuring verlenen. Curatoren verwachten dat deze voorwaarden in de loop van het vierde kwartaal vervuld zullen worden. De feitelijke overdracht van de portefeuille aan Waard zal dan naar verwachting per 1 januari 2023 plaatsvinden. Daarover zullen de polishouders in december een brief ontvangen.

Omdat Conservatrix een negatief vermogen heeft, is het helaas onvermijdelijk dat er een korting plaatsvindt op de rechten van de polishouders. Dit met uitzondering van de pensioenaanspraken van het (voormalige en huidige) eigen personeel van Conservatrix en van het (voormalige en huidige) personeel van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix. Die korting zal 10% bedragen en geldt alleen voor hetgeen door premiebetalingen in het verleden aan verzekerde waarde is opgebouwd. Daarnaast gelden er na de overname geen garanties meer op in de toekomst te betalen premies en geen recht meer op een deling in de winst van Conservatrix. De garanties over in het verleden betaalde premies blijven wel in stand.

Waard is in de afgelopen twee jaar de enige kandidaat voor overname van de portefeuille gebleken. Indien de overname door Waard alsnog niet door zou gaan, betekent dat dat het vermogen van Conservatrix geliquideerd zal moeten worden. Curatoren hebben laten berekenen wat dat zou betekenen voor de positie van de polishouders. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat polishouders met een liquidatieuitkering een vergelijkbare verzekering als zij nu hebben zullen willen aankopen. Uit een cijfermatige analyse blijkt dat de polishouders dan gemiddeld meer dan 7%, mogelijk oplopend tot 10%, slechter af zijn dan bij een overname door Waard. Het kortingspercentage zal dan dus bijna verdubbelen. Anders gezegd: een overname door Waard is voor de gezamenlijke polishouders veel gunstiger dan liquidatie.

Er is voor gekozen om de overname van de portefeuille formeel te laten plaatsvinden door een dochtervennootschap van Waard, genaamd Phoenix, en om vervolgens Phoenix met Waard te laten fuseren. Dat heeft een fiscale achtergrond. Door het zo te doen hoeft er ongeveer 2% minder op de polissen gekort te worden. Daardoor bedraagt de korting nu 10% in plaats van 12%.

Curatoren begrijpen dat een korting van 10% nog steeds een forse tegenvaller voor de polishouders betekent. Zij merken wel op dat de situatie bij Conservatrix op het moment van faillietverklaring zodanig was, dat een korting van tussen de 20% en 25% te verwachten was. Omdat Conservatrix gedurende het faillissement qua resultaat boven verwachting heeft gepresteerd, kan de korting nu beperkt blijven tot 10%.

 

Meer informatie

2022-10-13 Belangrijke mededeling van curatoren Conservatrix