De portefeuille is overgedragen aan Waard. Hoe gaat het nu verder?

04-03-2023

De rechtbank heeft goedkeuring verleend aan de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard Leven N.V. en de verzekeringen zijn inmiddels per 1 januari 2023 daadwerkelijk overgedragen. De polishouders hebben een brief gekregen over de gevolgen daarvan voor hun verzekering. Voor iedereen geldt dat er schade wordt geleden. De verzekerde aanspraken worden met 10% gekort. En de verzekeringen met een gegarandeerd rendement en winstdelingsregeling hebben die garantie en winstdeling voor de toekomst verloren. Dat roept de vraag op hoe het nu verder gaat bij de afwikkeling van het faillissement. Hebben polishouders nog recht op vergoeding van hun schade en is er een kans dat er nog een aanvullende uitkering wordt gedaan? Op die vragen gaan wij in deze bijdrage nader in.

 

Bestaat er recht op vergoeding van de schade?

De curatoren hebben hun aandacht tot nu toe vooral besteed aan het vinden van een partij die de portefeuille wilde overnemen. En om met die partij te onderhandelen over zo goed mogelijke voorwaarden. Nu zal de aandacht van de curatoren gericht worden op de volgende stappen in de afwikkeling van het faillissement: de verificatievergadering en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Een verificatievergadering dient ter vaststelling van de schulden van Conservatrix en om te bepalen in welke mate er een uitkering aan de schuldeisers kan worden gedaan. De curator kan vorderingen van schuldeisers erkennen of betwisten. Ook wordt er gekeken naar de rangorde van de schuldeisers. De wet bepaalt namelijk dat bepaalde schuldeisers voorrang hebben op andere schuldeisers.

Verzekeringsvordering

De curatoren moeten dus vaststellen welke vorderingen de polishouders hebben. In het geval van faillissement van een verzekeraar is van belang dat de wet bepaalt hoe de vorderingen van de polishouders uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst gewaardeerd moeten worden. Voor de waarde op de faillissementsdatum wordt op grond van de wettelijke regeling geen rekening gehouden met toekomstige bijschrijvingen of rendementen. De waarde van de polis zonder die toekomstige opbrengsten wordt vergeleken met de waarde die de polis na het faillissement nog heeft. De polishouders hebben na de overname door Waard nog een aanspraak van 90% van de waarde die de polis voor het faillissement had. Het gat van 10% ten opzichte van de oorspronkelijke waarde is schade. Dit is een zogenoemde verzekeringsvordering. Die vordering komt voor vergoeding in aanmerking en zal worden meegenomen op de verificatievergadering.

Schadevordering

Maar daarmee is voor veel polishouders nog niet hun volledige schade vastgesteld. Want veel polishouders worden ook geconfronteerd met schade door geschrapte bijschrijvingen of rendementen. Ook dat levert een vordering op, die op de lijst komt bij de verificatievergadering. De curatoren zijn nu bezig met het begroten van de omvang van deze schade. Het is wel een schadepost die anders behandeld wordt dan de hiervoor beschreven schade. Het verlies aan toekomstig rendement levert voor deze polishouders geen verzekeringsvordering op, maar een schadevordering. Het verschil tussen die twee soorten vorderingen is van belang. Want de wet schrijft voor dat bij de afwikkeling van het faillissement van een verzekeraar de verzekeringsvorderingen eerst betaald moeten worden. Alleen als er daarna nog geld in de boedel over is, komen de schadevorderingen voor vergoeding in aanmerking.

De curatoren zullen de polishouders uiteraard vooraf nog op de hoogte stellen over de verificatievergadering. Er volgt informatie op de website van Conservatrix en de curatoren zullen iedereen een brief sturen. De polishouders hoeven zich niet te melden. De curatoren hebben alle polishouders al op de lijst van schuldeisers staan.

 

Bestaat er kans dat die schade vergoed wordt?

Op dit moment zit er niet genoeg geld in de boedel. De curatoren hebben alle beleggingen van Conservatrix overgedragen aan Waard, omdat Waard ook alle verplichtingen heeft overgenomen. Het is dus op dit moment niet te verwachten dat er aanvullende uitkeringen gedaan kunnen worden aan polishouders. Er zijn echter twee mogelijke scenario’s waardoor er nog geld in de boedel zou kunnen komen.

Het eerste scenario is de lopende procedure tegen Greg Lindberg. Zoals wij eerder schreven, is hij door het gerechtshof veroordeeld om een dwangsom van EUR 150 miljoen te betalen. Tegen die uitspraak heeft hij beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Maar er is een goede kans dat het oordeel van het gerechtshof in stand blijft. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het geld daarmee ook binnenkomt. Want Lindberg stelt dat hij het geld niet heeft. En er zijn nog meer schuldeisers, ook in Amerika, die voor grote bedragen achter hem aanzitten. De curatoren doen in elk geval hun uiterste best om te zorgen dat Lindberg betaalt.

Het tweede scenario is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curatoren onderzoeken onder meer de rol van de oud aandeelhouders, het voormalige bestuur en uiteraard de rol van DNB, die de afspraken met Lindberg heeft gemaakt die uiteindelijk niet toereikend bleken. Mocht er een partij zijn die aansprakelijk is voor het faillissement, dan kan er mogelijk nog een schadevergoeding in de boedel stromen.

Zoals hiervoor toegelicht: als er nog geld in de boedel komt, zal dat eerst gaan naar het betalen van de verzekeringsvorderingen. Dus voor de aanvulling tot 100% van de oorspronkelijke waarde van de polis. Pas als er dan nog geld over is, zal ook de toekomstige schade door de gemiste rendementen worden vergoed. Daarbij geldt: als er te weinig geld in kas is om alle vorderingen volledig te betalen, dan krijgen alle schuldeisers een percentage van hun vordering vergoed.