DNB geeft geen reactie…

22-07-2020

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag een mailtje gestuurd met daarin geen reactie op de vragen van de Stichting. Dat is zeer teleurstellend, omdat DNB Conservatrix volgens eigen zeggen “in veilige haven” heeft gebracht. De cijfers van Conservatrix tonen echter een andere werkelijkheid aan. De Stichting wil weten welke stappen DNB gaat ondernemen om de huidige situatie te keren.

 

Rol van DNB

DNB heeft in de loop van 2015 de voorbereidingen gestart voor een overdrachtsplan, dat heeft geleid tot een overdracht van alle aandelen in het kapitaal van Conservatrix aan Trier Holding B.V.

Wanneer we de missie van DNB daarop nalezen, dan is het onvoorstelbaar dat Conservatrix zich nu in de huidige benarde positie bevindt. DNB maakt zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. De overdracht van Conservatrix “is gedaan in overeenstemming met de Minister van Financiën”. De sterke betrokkenheid en regierol die beide instanties (DNB en het Ministerie van Financiën) hebben en hadden zorgt ervoor dat Conservatrix zich momenteel in een unieke situatie bevindt.

 

Zekerheid voor polishouders

Het overdrachtsplan van DNB was er mede op gebaseerd dat Trier een kapitaalstorting zou doen die de solvabiliteit van Conservatrix zou brengen naar een niveau van 135%. En dat Trier ervoor zou zorgen dat dit solvabiliteitsniveau gehandhaafd blijft. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenoemde “confirmation letter” gedateerd 17 maart 2017. Met de kennis van nu moet worden vastgesteld dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de afspraken en dat de overdracht niet het beoogde doel (zekerheid voor de polishouders) heeft bereikt. Sterker nog: de situatie bij Conservatrix is op dit moment zelfs veel ernstiger dan voor de overdracht aan Trier Holding. De Stichting wil weten hoe DNB dit heeft kunnen laten gebeuren en wat DNB gaat doen om de nu ontstane situatie op te lossen.

 

Vertrouwelijkheid

Door DNB wordt geen reactie gegeven op de vragen van de Stichting. Daarbij wordt gewezen op ’toezichtvertrouwelijkheid’. Die vertrouwelijkheid is geregeld in artikel 1:89 lid 1 van de Wft (Wet op het financieel toezicht):

“Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van ingevolge deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet dan wel ingevolge titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 1:90, eerste lid, onderscheidenlijk 1:91, eerste lid, zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze wet wordt geëist.”

De vragen van de Stichting aan DNB hebben echter betrekking op afspraken die werden gemaakt tussen DNB en Trier Holding B.V. (hierna “Trier”). Trier is een dochtervennootschap van NIH Capital LLC (“NIH Capital”), die op haar beurt onderdeel is van de groep van de Amerikaanse verzekeraar Eli Global LLC (hierna: “Eli Global”). De aandelen in het kapitaal van zowel NIH Capital als Eli Global zijn in handen van Greg Lindberg. Geen van deze instanties vallen onder de verplichtingen van de Wft of staan onder toezicht van DNB. Dat geldt evenzeer voor Greg Lindberg. Het argument van geheimhouding uit het oogpunt van toezichtvertrouwelijkheid lijkt dus niet relevant.

De Stichting onderzoekt momenteel haar mogelijkheden om DNB toch de gevraagde antwoorden te laten geven.

 

Relevante documenten:

Brief van Stichting aan DNB (10-07-2020)
Mailbericht van DNB aan Stichting (22-07-2020)