EIOPA: bescherm verzekeringnemers in geval van faillissement!

25-10-2021

Eerder schreven we al over de afschaffing van de ‘Opvangregeling voor levensverzekeraars (artikel 3:149 e.v. Wft)‘ van het Verbond van Verzekeraars. De regeling werd in 2001 ingevoerd na het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or. De regeling is in 2019 komen te vervallen bij de invoering van ‘Wet herstel en afwikkeling verzekeraars‘ waarmee De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden kreeg om eerder in te grijpen bij een verzekeraar. De oude opvangregeling zou namelijk in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving.

De nieuwe wet biedt geen bescherming voor polishouders zo blijkt met het faillissement van Conservatrix. We concludeerden eerder ook al dat de timing van De Nederlandsche Bank (DNB), voor het aanvragen van het faillissement, beroerd was. De problemen rondom Conservatrix speelden al in 2019 en toen was de oude regeling nog wel van kracht. Nu blijkt ook dat de aangever van DNB, namelijk de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), van mening is dat elke lidstaat over een nationaal verzekeringsgarantiestelsel moet beschikken om verzekeringnemers te beschermen in geval van faillissement. Dat staat te lezen in hoofdstuk 13 van het rapport ‘Opinion on the 2020 review of Solvency II‘, verschenen op 17 december 2020. Dit rapport is een evaluatie van EIOPA op de invoering van Solvency II. EIOPA is de autoriteit die prudentieel toezicht houdt in de sector verzekeringen en pensioenen in Europa. EIOPA is onderdeel van het European System of Financial Supervisors en is gevestigd in Frankfurt. DNB is lid van de Board of Supervisors, het hoogste en besluitvormende orgaan van EIOPA.

In het rapport staat geschreven dat EIOPA van mening is dat elke lidstaat over een nationaal verzekeringsgarantiestelsel moet beschikken om verzekeringnemers te beschermen in geval van faillissement. De nationale verzekeringsgarantiestelsels moeten voldoen aan een minimumreeks van geharmoniseerde kenmerken en adequaat gefinancierd zijn. De precieze structuur van de stelsels moet aan het oordeel van de lidstaten worden overgelaten. Ook wordt er gewezen op harmonisatie van het verzekeringsgarantiestelsel tussen lidstaten. Zoals bekend hebben vele andere Europese landen gewoon een verzekeringsgarantiestelsel ingericht voor de verzekeringsnemers in hun land.

Waarom de oude regeling werd afgeschaft zonder eerst een fatsoenlijke opvolger te introduceren was al een raadsel. Waarom DNB en de minister van Financiën toch willens en wetens hebben gekozen voor het faillissement, terwijl ze beiden wisten dat er geen opvangregeling van kracht was, blijft voor de Stichting eveneens een heel groot raadsel. Beiden wisten dat de oude regeling was komen te vervallen en DNB wist ook dat het noodzakelijk was dat Nederland over een nationaal verzekeringsgarantiestelsel moet beschikken om verzekeringnemers te beschermen in geval van faillissement. Ook wist DNB dat Conservatrix voldoende middelen had om aan haar korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. En dat is vandaag de dag nog steeds niet anders!

Waarom werd dan toch het faillissement van Conservatrix aangevraagd op 8 december 2020, zonder eerst de belangen van de polishouders van Conservatrix te beschermen? En waarom ging de minister van Financiën dan toch mee in dat verzoek van DNB?

 

Meer informatie:

2020-12-17 Opinion on the 2020 review of Solvency II
Zuur! Opvangregeling levensverzekeraars in 2019 afgeschaft…
Opvangregeling voor verzekeraars (Verbond van Verzekeraars)
Wet herstel en afwikkeling verzekeraars