Gebeurtenissen

Wat is er aan de hand bij Conservatrix?

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

 1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van De Nederlandse Bank (DNB) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. Daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro en dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd. Een bijzonder detail daarbij is dat een ongedwongen overdracht van de aandelen in 2015 nog te risicovol werd geacht door DNB. Ook omdat inmiddels duidelijk is geworden dat DNB rode vlaggen heeft genegeerd om de gedwongen overdracht door te kunnen zetten.
 2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand gebracht en betaalden polishouders van Conservatrix zelf hun eigen kapitaalversterking.
 3. Op 1 januari 2019 werd de opvangregeling voor levensverzekeraars zonder al te veel ruchtbaarheid afgeschaft. Die regeling werd naar aanleiding van het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or in in 2001 door het Verbond van Verzekeraars bedacht. Mocht er een failliet gaan dan sprongen de andere levensverzekeraars bij tot een maximumbedrag van zo’n 139 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën was de opvangregeling niet meer goed toepasbaar vanwege nieuwe Europese regels op het gebied van geoorloofde staatssteun. Dit terwijl de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), van mening is dat elke lidstaat over een nationaal verzekeringsgarantiestelsel moet beschikken om verzekeringnemers te beschermen in geval van faillissement.
 4. In december 2019 vond er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaats. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) beëindigd. Door de schikking is er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen van Conservatrix verdampt.
 5. Op 31 januari 2020 is Greg Lindberg, de uiteindelijke eigenaar van Conservatrix, door middel van een gewezen arbitraal kort geding vonnis veroordeeld om geld bij te storten om Conservatrix weer tenminste aan de afgesproken 135% solvabiliteitsnorm te laten voldoen. Deze veroordeling heeft niet alleen betrekking op Greg Lindberg, maar ook op de bedrijven van Greg Lindberg.
 6. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in haar historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
 7. Op 19 augustus 2020 sprak rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uit tegen Greg Lindberg. Het vonnis komt na het proces van Lindberg in maart, waar hij schuldig werd bevonden aan het proberen om te kopen van een toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten van Amerika.
 8. Op 21 september 2020 nam DNB formeel het roer over van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.

Op 8 december 2020 sprak de Rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix uit op verzoek van DNB. Het faillissement resulteert tot nu toe in de volgende gebeurtenissen:

 1. Op 15 januari 2021 maakten de curatoren bekend dat de rechters-commissarissen op verzoek van de curatoren toestemming hebben verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag. Deze ondergrens hangt samen met een voorzichtige schatting van het percentage dat de schuldeisers uiteindelijk op hun vorderingen zullen ontvangen. Daarmee is duidelijk geworden dat polishouders van Conservatrix gekort gaan worden op hun aanspraken.
 2. Op 12 mei 2021 heeft de demissionaire ministerraad ingestemd met het besluit om een evaluatiecommissie in te stellen. De commissie is met terugwerkende kracht tot en met 19 april 2021 ingesteld. De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de handelwijze van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën ten aanzien van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. bij de overdracht aan Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement alsmede naar de toereikendheid van het betreffende wettelijke kader.
 3. In juni 2021 zijn Conservatrix en herverzekeraar Heco Re tot een schikking gekomen, waarbij de herverzekering van de pensioenen eigen personeel is beëindigd en over en weer finale kwijting is verleend. De impact van die schikking is lastig uit de cijfers te distilleren.
 4. Twee groepen polishouders worden extra gekort als gevolg van het faillissement. Begin 2021 besloten de curatoren van Conservatrix om zo’n 400 polissen eenzijdig te beëindigen en niet over te dragen aan een andere levensverzekeraar, omdat volgens hen het voortzetten van die overeenkomsten niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren zou zijn.
 5. Op 23 juni 2021 maakten de curatoren bekend dat een grote groep polishouders met een garantie en/of winstdelingsregeling die garantie en/of winstdelingsregeling gaan verliezen op toekomstige premies:
  • de winstdeling op uitvaartkostenverzekeringen per ultimo 2020,
  • de rentewinstdeling op Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan (en varianten) per 1 juli 2021 en
  • de garantie op kapitaalverzekeringen (zoals Het Ideale Spaarplan en Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan (en varianten)) met ingang van 1 januari 2022.
 6. Op 19 november 2021 maakten de curatoren bekend dat de rechters-commissarissen op verzoek van de curatoren toestemming hebben verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 80% van het verzekerde bedrag en het doen van een nabetaling van 10% voor eerder gedane uitkeringen op basis van 70%.
 7. Op 22 juli 2022 maakten de curatoren bekend dat ze de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over willen dragen aan het Engelse Waard Leven N.V., dochter van Chesnara Plc. Chesnara is een beursgenoteerde Engelse investeerder, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsportefeuilles waar geen nieuwe activiteiten meer in plaatsvinden. De overdracht zou dan gepaard gaan met wederom enkele ingrepen op de portefeuille van Conservatrix, namelijk:
  • In geval van traditionele levensverzekeringen wordt een korting van 10% toegepast op het verzekerd bedrag.
  • Bij verzekeringen waarin kapitaalopbouw plaatsvind wordt een korting van 10% toegepast op het saldo van de verzekering.
  • In geval van een premiebetalende verzekering, waarin kapitaalopbouw plaatsvind, zal Waard Leven aangeven wat het nieuwe verzekerd bedrag of de nieuwe premie uiteindelijk wordt. Dit omdat Waard Leven een actuele tariefstelling toepast die fors lager ligt dan de huidige tariefstelling.
  • Het gegarandeerde kapitaal behorende bij nog in de toekomst te betalen premies wordt volledig geschrapt. Er worden dus geen garanties meer gegeven op nieuw te betalen premies door Waard Leven.
  • Het recht op rentewinstdeling voor de toekomst wordt volledig geschrapt.
  • Het recht tot het tijdelijk aanhouden van premiebetaling vervalt (indien daar sprake van was).

De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook om via deze website inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt, wat er in het verleden gebeurd is en welke rol partijen spelen en hebben gespeeld.

Wij roepen alle polishouders op zich aan te melden bij onze Stichting. Samen staan we immers sterker!