Help de activiteiten van de Stichting met een donatie!

28-01-2021

Als bekend is de Stichting ooit gestart doordat een groep met bezorgde polishouders zich had verenigd. De Stichting werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de volgende doelstelling werd vastgelegd in haar akte van oprichting:

“De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van individuele polishouders door open en transparant inzicht te verkrijgen in de activiteiten van Conservatrix en te bevorderen dat Conservatrix haar afspraken op grond van de met de individuele polishouders gesloten verzekeringen nakomt. Dit geldt tevens voor een eventuele rechtsopvolger van Conservatrix.”

 

Doelstelling Stichting

De doelstelling van de Stichting is nog steeds actueel. Het draait bij de Stichting uitsluitend om de belangen van polishouders. Hun belang:

  1. dat Conservatrix haar afspraken nakomt: de harde toezeggingen (verzekerde kapitalen en garanties) en de zachte toezeggingen (de ontwikkeling van de winst en het rendement in de portefeuille met hypotheken) en
  2. dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt: financieel en op het vlak van het bestuur.

De Stichting doet dit door polishouders met elkaar in verbinding te brengen en door inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt.

 

Kosten Stichting

De Stichting heeft geen enkel winstbelang. De Stichting maakt echter wel kosten. Die zijn beperkt, omdat er gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Die groep wordt gelukkig steeds groter, evenals het aantal bij de Stichting aangemelde polishouders. Inmiddels hebben al ongeveer 7.000 van de 45.000 polishouders zich bij de Stichting aangemeld.

Omdat het aantal aangemelde polishouders steeds groter wordt nemen ook de kosten van de Stichting toe. Denk dan aan de kosten voor de website, de verzonden nieuwsbrieven en enquetes en vooral de kosten voor adviseurs met bepaalde inhoudelijke en gerichte expertise. Die kosten worden tot nu toe door de eerste groep met bezorgde polishouders gedragen. Wij doen dat onvoorwaardelijk.

Toch heeft de Stichting besloten om het mogelijk te maken om donaties te doen. Daartoe kwamen vele verzoeken vanuit polishouders die zich afvroegen hoe de bekostiging van alle activiteiten plaatsvindt. Het doel hiervan is om de financiële slagkracht van de Stichting te verhogen en om de eerste groep met polishouders verder te ontzien. Door het nieuwe collectief zou het in theorie mogelijk moeten zijn om de Stichting van die slagkracht te voorzien.

 

Steun de Stichting!

Belangrijk! Niemand hoeft of moet zicht verplicht voelen om te doneren. En niet alle zakken van iedere polishouder zijn even diep. Ook zijn er verschillen tussen de diverse belangen van polishouders. Voor de Stichting dus een extra reden om te kiezen voor een vrijwillige en niet vastgestelde vorm van donatie.

Met slechts een klein bedrag per polishouder moet het mogelijk zijn om dit te realiseren. Het idee is om iedereen zelf de afweging te laten maken of de Stichting goed bezig is en om zelf de afweging te maken welk bedrag passend is. De doneer-mogelijkheid van de Stichting is daarop ingericht. Doe zo’n klein bedrag maal de 7.000 aanmeldingen die de Stichting heeft ontvangen en er ontstaat voldoende ruimte om op volle kracht door te gaan.

Het is ook een doelstelling van de Stichting om transparant inzicht te verschaffen in het financiële doen en laten van de Stichting. Ook daarvoor zullen de website en de nieuwsbrieven worden gebruikt.

Vindt u ook dat de Stichting goed werk verricht? Doneer dan nu! Samen staan we sterker!

 

Meer informatie:

Doneer nu! Samen staan we sterker!
Akte van oprichting Stichting Polishouders Conservatrix (2020-03-13)