Het eigen vermogen neemt toe, het tekort neemt af

05-04-2022

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De verwachting van de curatoren toen was dat in september of oktober duidelijk zou worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast maakten de curatoren melding van een schokkende extra korting die is doorgevoerd bij polishouders door het laten vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.

In het vierde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat het proces ‘langer duurt dan aanvankelijk verwacht’. Er werden verder geen termijnen meer genoemd, anders dan dat in de loop van oktober aan alle polishouders een brief zou worden gestuurd waarin door de curatoren zou worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

In het vijfde openbare verslag van de curatoren stond wederom geen nieuws. Wel werd er nog steeds gesproken over een positief verloop van gesprekken met een partij om de portefeuille van Conservatrix over te nemen. Daarover werd ook al gesproken in eerdere verslagen. Daarnaast werd melding gemaakt van uitstel in de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix.

 

Het zesde openbare verslag

In het zesde openbare verslag van de curatoren is opnieuw weinig nieuws te lezen. Er wordt net als in eerdere verslagen gesproken over intensieve gesprekken met één partij. Die gesprekken zijn volgens de curatoren positief verlopen en als uitvloeisel daarvan heeft die partij in de loop van het eerste kwartaal van 2022 een uitgebreide due diligence (dat is een financieel, actuarieel, operationeel en juridisch onderzoek) gedaan naar de verzekeringsportefeuille van Conservatrix en de daartegenover staande bezittingen.

De uitkomsten van die due diligence zijn volgens de curatoren positief. Partijen spreken nu met elkaar over de voorwaarden waaronder de verzekeringsportefeuille zou kunnen worden overgedragen en over de mogelijke transactiestructuur. Er is echter nog geen definitieve overeenstemming tussen partijen bereikt.

Daarnaast wordt in het verslag melding gemaakt van de uitkomst van de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix. Lindberg vordert in die procedure vernietiging van een op 31 januari 2020 gewezen arbitraal kort geding vonnis. Op 29 maart jl. heeft het gerechtshof een arrest gewezen. Conservatrix is door het gerechtshof volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het genoemde arbitraal kort geding vonnis in stand blijft en dat Lindberg de dwangsom van € 150 miljoen nog steeds verschuldigd is.

De curatoren onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn om de dwangsom ook daadwerkelijk bij Lindberg te innen. De kans van slagen daarop is volgens de curatoren op dit moment nog niet goed in te schatten. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Lindberg momenteel in de Verenigde Staten een gevangenisstraf wegens poging tot omkoping uit zit van ruim zeven jaar en dat bekend is dat vele vennootschappen van Lindberg inmiddels in financiële problemen verkeren.

 

Toename van eigen vermogen

In het Financieel Actuarieel Rapport over het vierde kwartaal van 2021 valt te lezen dat het eigen vermogen is gestegen naar € -50,8 miljoen (2021 Q3 € -64,9 miljoen).

De technische voorziening is dit kwartaal verder gedaald naar € 649,1 miljoen (2021 Q3 € 671,2 miljoen). Een verschil van € 22,1 miljoen. Dit betreft dus een afname van de verplichtingen van Conservatrix richting polishouders.

De bezittingen van Conservatrix bestaan uit beleggingen € 473,9 miljoen (2021 Q3 € 440,5 miljoen), kortlopende vorderingen € 0,8 miljoen (2021 Q2 € 1,7 miljoen) en overige activa € 123,2 miljoen (2021 Q3 € 162,9 miljoen). De overige activa bestaat voornamelijk uit het aanhouden van cash op een bankrekening van de curatoren (boedelrekening). Het totaal aan bezittingen is € 614,0 miljoen euro (2021 Q3 € 620,5 miljoen). Een verschil van € 6,5 miljoen. Dit betreft dus een afname van de bezittingen van Conservatrix ten behoeve van polishouders.

Dit verklaart de toename van het eigen vermogen en daarmee wordt inzichtelijk dat de positie van polishouders is versterkt. Het verschil tussen de bezittingen (€ 614,0 miljoen) en de verplichtingen (€ 649,1 miljoen) wordt immers steeds kleiner.

Helaas is deze versterking wel ten koste gegaan van in ieder geval twee groepen polishouders die extra worden gekort:

  • een grote groep polishouders heeft hun garantie en/of winstdelingsregeling verloren en
  • een beperkte groep met polishouders is hun overlijdensrisicoverzekering kwijt.

Deze acties hebben de curatoren bekend gemaakt in hun derde openbare verslag. Deze actie van de curatoren heeft geleid tot een substantiële verlaging van de technische voorzieningen, waardoor het vermogenstekort van Conservatrix in 2021 is afgenomen.

 

Meer informatie

2022-04-06 Zesde openbare verslag curatoren
2022-04-05 Financieel Actuarieel Rapport Q4 2021
2022-03-29 Arrest Gerechtshof Den Haag