Juridische analyse deel 2: Kan Conservatrix de afspraken over de premie of dekking wijzigen?

13-06-2020

Door de negatieve berichten die we lezen en horen over Conservatrix, maken we ons zorgen over onze polissen en dus over ons geld. Maar zijn die zorgen ook terecht vanuit juridisch oogpunt? Waar hebben we als polishouders eigenlijk recht op? Worden we misschien beschermd door de Nederlandse Staat? En/of door De Nederlandsche Bank (DNB)? De antwoorden op dit soort vragen werken we uit in een juridische analyse. De vragen en antwoorden zullen ook worden toegevoegd aan onze FAQ.

In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan de vraag:

 

Kan Conservatrix de afspraken over de premie of dekking wijzigen?

Het uitgangspunt is dat een verzekeraar de verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst volledig moet nakomen. Als een verzekeraar in financiële moeilijkheden terechtkomt, dan kan zij echter onder specifieke omstandigheden een beroep doen op de zogenoemde en-bloc clausule in de polisvoorwaarden. Die clausule bepaalt dat de verzekeraar eenzijdig de voorwaarden of premie van de verzekering mag aanpassen. De verzekeraar kan dan bijvoorbeeld een hogere premie vragen, of de dekking beperken.

Dat kan echter niet zomaar. Een verzekeringsovereenkomst is bij uitstek gebaseerd op onderling vertrouwen. Een beroep op de en-bloc clausule is een inbreuk op dat vertrouwen. Bij een verzekering draagt de verzekeringnemer een financieel risico dat hij zelf niet kan of wil dragen, over aan de verzekeraar tegen betaling van een premie. Met een beroep op de en-bloc clausule geeft de verzekeraar dat risico gedeeltelijk weer terug aan de verzekeringnemer.

In de rechtspraak is bevestigd dat een verzekeraar slechts zeer terughoudend en alleen onder zeer bijzondere (door haar te bewijzen) omstandigheden gebruik mag maken van de en-bloc clausule. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen, wanneer bij ongewijzigde voortzetting van de verzekeringen de solvabiliteit van de verzekeraar in ernstige mate zou worden bedreigd. Maar ook dan dient eerst gekeken te worden of de solvabiliteit verbeterd kan worden op manieren die voor de verzekeringnemer minder ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld door extra kapitaalstortingen van de aandeelhouder.

 

Unieke positie Conservatrix

Eerder schreven we al over de unieke positie van Conservatrix. Ook Conservatrix heeft zo’n en-bloc clausule in haar polisvoorwaarden opgenomen staan. Door Conservatrix en DNB werd begin 2017 niet gekozen voor de inzet van die clausule. Dat DNB niet voor deze oplossing koos wordt duidelijk doordat er bij Conservatrix in die tijd sprake was van een zogenaamde ‘stille curator’ (bron: Fd.nl). DNB koos toen voor een gedwongen overdracht. Die ingreep heeft echter eerder in een verslechtering dan in een verbetering van de financiële positie van Conservatrix geresulteerd. Nu alsnog aankloppen bij de polishouder lijkt dan ook te ingrijpend en buitenproportioneel. De Stichting is dan ook heel benieuwd hoe Conservatrix en vooral DNB deze beroerde situatie gaan keren.