Juridische analyse deel 3: Welke maatregelen moeten Conservatrix en DNB nemen?

18-06-2020

Door de negatieve berichten die we lezen en horen over Conservatrix, maken we ons zorgen over onze polissen en dus over ons geld. Maar zijn die zorgen ook terecht vanuit juridisch oogpunt? Waar hebben we als polishouders eigenlijk recht op? Worden we misschien beschermd door de Nederlandse Staat? En/of door De Nederlandsche Bank (DNB)? De antwoorden op dit soort vragen werken we uit in een juridische analyse. De vragen en antwoorden zullen ook worden toegevoegd aan onze FAQ.

In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan de vraag:

 

Welke maatregelen moet Conservatrix nemen?

De wet dwingt verzekeraars om al in financieel gezonde tijden na te denken over een crisisplan, mocht ooit het tij keren. Dat plan moet worden goedgekeurd door DNB. In dat plan moeten maatregelen staan die de verzekeraar kan nemen in het geval de solvabiliteit onder de wettelijk voorgeschreven limieten komt. Voor verzekeraars geldt een kapitaaleis (solvabiliteit) die gebaseerd is op de risico’s die op de balans van de verzekeraar staan (de SCR) en een minimale kapitaaleis (MCR).

Als een verzekeraar niet meer aan deze eisen voldoet, dan moet zij plannen (een herstelplan en een kortetermijnplan) inleveren bij DNB, waarin omschreven is welke maatregelen zij zal nemen om te zorgen dat zij binnen deze termijnen weer aan deze kapitaaleisen voldoet. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kostenbesparingen, aanvullende kapitaalstorting door de aandeelhouder(s) of het inperken van de dekking van polishouders. Volgens het statement van Conservatrix werkt Conservatrix momenteel aan al deze maatregelen.

 

Welke maatregelen kan DNB nemen bij Conservatrix?

DNB beoordeelt het herstelplan en het kortetermijnplan van de verzekeraar. Als de verzekeraar door de grens van de SCR zakt en dat niet binnen zes maanden herstelt, dan kan DNB de vergunning intrekken. Zakt de verzekeraar door de grens van de MCR en herstelt zij dat niet binnen drie maanden, dan moet DNB de vergunning intrekken.

DNB kan ook een bijzondere bestuurder, een zogenoemde stille curator, aanstellen die de zeggenschap overneemt. Zo’n ‘stille curator’ was in het verleden ook al aangesteld bij Conservatrix door DNB (bron: Fd.nl). Is dat nog niet voldoende, dan kan DNB besluiten dat de verzekeraar failliet dient te gaan. Maar zij kan ook besluiten tot afwikkeling. DNB heeft dan de mogelijkheid tot vergaande specifieke noodmaatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vorderingen van kapitaalverschaffers, of zelfs afsplitsing van activa en passiva of een gedwongen overgang van de onderneming.

 

Unieke positie Conservatrix

Bijzonder aan de situatie bij Conservatrix is dat DNB al eerder ingegrepen heeft bij Conservatrix. En dat DNB Conservatrix daarbij volgens eigen zeggen “in veilige haven” heeft gebracht. DNB was dus degene die de aandelen van Conservatrix heeft overgedragen aan het Eli Global van Greg Lindberg. Wanneer we de missie van DNB daarop nalezen, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat Conservatrix zich nu in deze benarde positie bevindt. DNB maakt zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daar komt bij dat de overdracht van Conservatrix “is gedaan in overeenstemming met de Minister van Financiën”. De sterke betrokkenheid en regierol die beide instanties (DNB en het Ministerie van Financiën) hebben en hadden zorgt ervoor dat Conservatrix zich momenteel in een unieke situatie bevindt.