Phoenix N.V. koopt portefeuille en fuseert met Waard Leven N.V.

09-10-2022

In het Parool van afgelopen maandag 3 oktober jl. is een bericht onder ‘Financiele berichten’ te vinden afkomstig van Phoenix N.V. Uit de aankondiging van de voorgenomen overdracht en de Q&A op de website van Conservatrix was al op te maken dat de portefeuille van Conservatrix niet rechtstreeks wordt verkocht aan Waard Leven N.V. Uit het bericht zou opgemaakt kunnen worden dat de portefeuille van Conservatrix wordt verkocht aan Phoenix N.V.

Phoenix N.V. is volgens de Kamer van Koophandel op 29 augustus 2022 opgericht. Deze vennootschap beschikt nog niet over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) om te mogen optreden als levensverzekeraar voorzover wij kunnen zien. Waarom de portefeuille niet rechtstreeks aan Waard Leven N.V. wordt overgedragen is onbekend bij de Stichting. Ook is onbekend wat de status is van een mogelijke vergunningaanvraag van Phoenix N.V. bij DNB.

 

De aankondiging

Overgang van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht).

  1. Phoenix N.V., gevestigd te Wognum, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij voornemens is in het kader van een fusie In de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen haar als verdwijnende rechtspersoon en Waard Leven N.V., gevestigd te Wognum, als verkrijgende rechtspersoon, haar toekomstige rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van levensverzekering over te doen gaan naar Waard Leven N.V., in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland. Deze voorgenomen overgang zal volgen op een voorgenomen overdracht aan Phoenix N.V., met machtiging van de rechtbank op basis van artikel 2l3aga Faillissementswet, van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering die de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. heeft gesloten. Voor deze overdracht heeft Phoenix N.V. een vergunning aangevraagd bij De Nederlandsche Bank N.V. als levensverzekeraar op grond van artikel 2:27 van de Wet op het financieel toezicht.
  2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 27 september 2022 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming met de overgang van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering in het kader van de fusie tussen Phoenix N.V. en Waard Leven N.V., voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht Phoenix N.V. vervolgens opdracht geven om van het voornemen tot overgang van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant.
  3. De fusie tussen Phoenix N.V. en Waard Leven N.V. heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die zullen behoren tot de portefeuille van Phoenix N.V. gesloten in de branche 01 – Levensverzekering Algemeen en in de branche 03 – Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen. Na de voorgenomen overdracht door Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. aan Phoenix N.V. op basis van artikel 213agb van de Faillissementswet kan de rechtbank op verzoek van de curatoren van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. machtiging verlenen tot wijziging van deze overeenkomsten van levensverzekering bij de overdracht door de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. aan Phoenix N.V. De curatoren hebben polishouders geïnformeerd over de voorgenomen overdracht van de verzekeringen door de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. aan Phoenix N.V. en de mogelijke wijzigingen van de verzekeringen als onderdeel van die overdracht. De polishouders kunnen zich niet verzetten tegen de wijziging van de verzekeringen als onderdeel van de overdracht door de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. aan Phoenix N.V. De fusie tussen Phoenix N.V. en Waard Leven N.V. brengt vervolgens geen verdere wijzigingen In de verzekeringen met zich mee. Nadat de voorgenomen overdracht door de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. aan Phoenix N.V. heeft plaatsgevonden, zullen de polissen dus onverminderd en ongewijzigd van kracht blijven, ook na de fusie van Phoenix N.V. met Waard Leven N.V.
  4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overgang van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering In het kader van de fusie tussen Phoenix N.V. en Waard Leven N.V. binnen 28 dagen na dagtekening van dit dagblad bij De Nederlandsche Bank N.V., via verzetaantekenen@dnb.nl of via postbus 98, 1000 AB Amsterdam, onder vermelding van polisnummer(s) en Phoenix N.V. Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de voorgenomen overgang heeft verzet zal de overgang niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overgang hebben verzet.
  5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijk instemming met de voorgenomen overgang als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de polishouders tegen de voorgenomen overgang heeft verzet. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overgang bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overgang zal dan volgen en is van kracht voor alle betrokkenen.

 

Het vervolg

De Stichting gaat op zoek naar meer informatie over deze aankondiging en de ogenschijnlijk complexe route die door Chesnara Plc wordt doorlopen om de portefeuille van Conservatrix over te nemen. Ook gaat de Stichting op zoek naar de mogelijkheden voor polishouders in dit proces.