Polishouders verliezen toekomstige garantie, winstdeling en soms zelfs hun polis!

23-06-2021

Alle polishouders worden al enige tijd met 30% gekort op hun uitkering. Die grens hangt samen met een schatting door de curatoren van het percentage dat de schuldeisers uiteindelijk op hun vorderingen zullen gaan ontvangen. Dat percentage zal naar verwachting hoger liggen dan het nu gehanteerde percentage van 70%, maar is sterk afhankelijk van:

  1. de hoogte van de bieding van de overnemende partij (de overname die de curatoren nu aan het realiseren zijn) en
  2. de middelen die de curatoren denken nodig te hebben voor de afhandeling van het faillissement van Conservatrix.

Naast deze korting zijn er, voor zover nu bekend, twee groepen polishouders die extra worden gekort:

  • een grote groep polishouders met een garantie en/of winstdelingsregeling en
  • een beperkte groep met polishouders met een overlijdensrisicoverzekering.

 

Polishouders met een garantie en/of winstdelingsregeling extra gekort

Deze groep zal deze garantie en/of winstdelingsregeling met ingang van 1 juli 2021 gaan verliezen op toekomstige premies. Dit hebben de curatoren vandaag bekend gemaakt in hun derde openbare verslag. De curatoren verwachten namelijk dat de portefeuille van Conservatrix onverkoopbaar is als deze garanties en winstdelingsregelingen gehandhaafd blijven.

Dit ‘besluit’ van de curatoren heeft geleid tot een substantiële verlaging van de technische voorzieningen, waardoor het vermogenstekort van Conservatrix is afgenomen. Wat precies de impact is op de balans van Conservatrix is nog onbekend, die analyse door de Stichting zal nog volgen. Wel is duidelijk dat per 31 december 2020 het eigen vermogen -/- € 102,7 miljoen bedroeg op een balanstotaal van € 613,5 miljoen, terwijl per 31 maart 2021 het eigen vermogen -/- € 63,3 miljoen bedroeg op een balanstotaal van € 634,2 miljoen.

Een deel daarvan is te verklaren door een gunstige renteontwikkeling in het eerste kwartaal van 2021. Een belangrijk deel dus doordat een grote groep polishouders met een garantie en/of winstdelingsregeling extra gekort is door deze maatregel.

Het ‘besluit’ van de curatoren is formeel gezien nog niet definitief genomen. Immers, dergelijke besluiten moeten altijd met instemming van de rechter-commissaris worden genomen. Dit besluit kan echter pas worden genomen als er om goedkeuring voor de overdracht van de portefeuille en de daarmee samenhangende wijziging van de polisvoorwaarden wordt verzocht. In de cijfers moet volgens de curatoren rekening worden gehouden met wat onvermijdelijk is. Dat is volgens de curatoren dan ook de reden dat dit nu in het verslag vermeld staat.

 

Polishouders met overlijdensrisicoverzekering zijn polis kwijt

Begin dit jaar hebben de curatoren besloten om de overlijdensrisicoverzekeringen van zo’n 400 polishouders eenzijdig te beëindigen en niet over te dragen aan een andere levensverzekeraar. Het gaat dan om verzekeringen die zuiver verzekeren tegen overlijdensrisico, dus waarin zich geen spaarcomponent bevindt. Bij die laatste groep verzekeringen, zoals bij een begrafenisverzekering, spaarverzekering of een garantieplan is het wel de bedoeling dat die worden overgedragen aan een andere levensverzekeraar.

De Faillissementswet biedt curatoren de mogelijkheid om te verklaren dat verzekeringsovereenkomsten niet worden nagekomen indien het voortzetten van de overeenkomst niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. En dat is volgens de curatoren het geval bij deze groep levensverzekeringen.

De Stichting is van mening dat ook dit onderwerp aandacht verdient van de Stichting, omdat deze groep met polishouders in ieder geval ouder en mogelijk ongezonder is geworden. En dat heeft gevolgen voor de premie en de kans om zich te kunnen verzekeren bij een andere levensverzekeraar. Tegenover de Stichting hebben de curatoren de toezegging gedaan dat klanten die zich niet kunnen verzekeren i.v.m. hun gezondheidstoestand zich kunnen melden bij de curatoren. Er wordt dan in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing.

Dergelijke overlijdensrisicoverzekeringen beschikken mogelijk ook over een waarde. Gedurende de eerste helft van de looptijd van de levensverzekeringsovereenkomst wordt immers een premiereserve opgebouwd om de premies gedurende de tweede helft van de looptijd te kunnen voldoen. De kans op overlijden is, naarmate de tijd vordert, groter gedurende de tweede helft van de looptijd. De curatoren hebben aangegeven dat ook deze groep in aanmerking komt voor een vergoeding uit de bedoel aan de hand van de schade zie zij ondervinden van het faillissement van Conservatrix.

Het besluit van de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekeringen is door de curatoren genomen zonder inmenging van en/of afstemming met de voorlopige commissie van schuldeisers en met instemming van de rechter-commissaris. De commissie was op dat moment nog niet actief.

 

Openbaar verslag

Het derde openbare verslag van de curatoren is vandaag gepubliceerd op de website van Conservatrix. De Stichting is momenteel bezig met een analyse van het verslag en het bijbehorende ‘Financieel & Actuarieel Rapport’. Dat laatste rapport geeft inzicht in de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal van 2021. Daarover en over de bevindingen van de Stichting snel meer op deze website.

 

Meer informatie

Openbaar verslag curatoren (nummer 3 – juni 2021)
Financieel Actuarieel Rapport Q1 2021 (23-06-2021)