Portefeuille-overdracht gaat langer duren en is onzeker

29-06-2021

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar. Daartoe hebben de curatoren een specialist ingehuurd, namelijk Aperghis & Co te Amsterdam. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van financiële ondernemingen en hun portefeuilles.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren wordt aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De huidige verwachting van de curatoren is dat in september of oktober duidelijk zal worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort.

 

Vertrouwelijkheid verkoopproces

Ook dit proces is, evenals eerder het proces van de gedwongen overdracht, omgeven door geheimhouding. In het verslag zijn dan ook geen verdere details over het verkoopproces te vinden. Dat geldt evenzeer voor inzicht in een korting die reeds doorgevoerd in richting polishouders, namelijk het vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies. Het effect van die maatregel wordt nog niet inzichtelijk gemaakt door middel van het openbare verslag en/of het ‘Financieel & Actuarieel Rapport’. En daarmee staan ook hier de polishouders buitenspel en in de wacht.

Ook nu moeten polishouders vertrouwen op instanties en personen die hen in “veilige haven” gaan brengen. Of er een reële kans is dat er overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht is nog onduidelijk.

 

Kortingen onvermijdelijk en niet gelijk

In het eerste verslag werd door de curatoren al melding gemaakt van het onvermijdelijke gegeven dat er kortingen doorgevoerd gaan worden op de rechten van polishouders. Die korting zou volgens de curatoren uiteindelijk tussen de 10% en 30% komen te liggen. Die inschatting geldt volgens de curatoren nog steeds.

De korting bestaat voor zover nu bekend uit drie onderdelen:

  1. Het vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.
  2. Het doorvoeren voor alle polissen van een verlaging van de opgebouwde waarde.
  3. Het beëindigen van een kleine groep overlijdensrisicoverzekeringen.

Door het vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies (onderdeel 1.) zal de verlaging van de opgebouwde waarde (onderdeel 2.) minder omvangrijk hoeven te zijn. Dat is natuurlijk mooi nieuws voor alle premievrije polissen zoals de reeds uitkerende pensioenen. Het is echter slecht nieuws voor die polishouders die met hun verzekering ook in de toekomst waarde op dachten te kunnen bouwen. En daarmee lijkt deze groep extra te worden gekort.

Daarmee wordt inzichtelijk dat de onvermijdelijke kortingen niet voor alle polishouders gelijk zullen zijn. Er zijn dus groepen die extra worden gekort, of waarbij de polis zelfs in zijn geheel wordt beëindigd (onderdeel 3.).

 

Meer informatie

Openbaar verslag curatoren (nummer 3 – juni 2021)
Financieel Actuarieel Rapport Q1 2021 (23-06-2021)