Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Stichting Polishouders Conservatrix. Om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, verwerken wij in sommige gevallen en uitsluitend op uw initiatief uw persoonsgegevens.

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom hebben wij een Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons uiteraard voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ons worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze activiteiten.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie wij contact hebben of die onze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Polishouders Conservatrix, gevestigd aan de Winthonlaan 200, 3526 KV Utrecht. De Stichting bepaalt met welk doel dat gebeurt en op welke wijze de verwerking plaatsvindt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor toestemming van u hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig, dat wil zeggen veilig en vertrouwelijk, zowel wat betreft de digitale als de fysieke gegevens.

 

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden privacy en het voldoen aan de AVG voortdurend hoog op onze agenda. Ook nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Vertrouwelijk

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Dit geldt eveneens voor derden die door ons zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

 

Melden van incidenten

Mocht onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens of als wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk, maar binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn, meestal 2, 7 of 10 jaren.

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Daar houden wij ons aan.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Wij zullen uw  gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij wij hierover met u andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd. Een uitzondering daarop is Google Analytics (zie ‘Wat doen wij met cookies?’).

 

Bellen met ons

Als u ons belt of wij u bellen, nemen wij het telefoongesprek niet op. Ook luistert niemand met het gesprek mee, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, registeren wij uw bezoekgegevens. Hieronder leest u waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

 

Wat doen wij met uw bezoekgegevens?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

 

Wat doen wij met cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Over deze Privacyverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om, nadat u eerst met ons in gesprek bent gegaan en wij er gezamenlijk niet uit zijn gekomen, een klacht bij ons in te dienen. Mocht u na de behandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
088 – 1805 250