Stichting gevraagd om kennismaking met Evaluatiecommissie

26-05-2021

Op 2 juni a.s. spreken de voorzitter van de Stichting en de juridisch adviseur van de Stichting met de Evaluatiecommissie. De Stichting ontving daartoe een uitnodiging. En dat is goed nieuws, want dat geeft aan dat er binnen de Evaluatiecommissie aandacht zal zijn voor de nare gevolgen van het verschrikkelijke faillissement voor polishouders.

De Stichting zal tijdens het gesprek de reeks aan bizarre gebeurtenissen onder de aandacht brengen van de Evaluatiecommissie. Daarnaast zal de Stichting aandacht vragen voor:

  1. De alternatieven ten tijde van de keuze voor de gedwongen overdracht: De Stichting heeft DNB al gevraagd naar mogelijke alternatieven ten tijde van de keuze voor de gedwongen overdracht. Het lijkt er nu op dat die alternatieven buiten het onderzoek worden gehouden. De Stichting zal dus bij de commissie de alternatieven voor de gedwongen overdracht onder de aandacht brengen. En vragen om een antwoord te formuleren op überhaupt de redenen voor DNB om te kiezen voor de gedwongen overdracht.
  2. De geheimhouding van de confirmation letter: De voorwaarden waaronder de aandelen van Conservatrix zijn overgaan naar Trier Holding B.V., een vennootschap van Greg Lindberg, waren uitgewerkt in een eenzijdige verklaring van Trier. Deze verklaring heeft als titel “confirmation letter to the Dutch Central Bank for the transfer of the shares in Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V.”. Deze verklaring is een juridisch bindend document waarin de afspraken werden vastgelegd tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en Trier. De Stichting probeert al sinds haar oprichting inzicht te krijgen in de confirmation letter. De Stichting deed daartoe diverse verzoeken bij Conservatrix en bij DNB. Tot nu toe zonder succes. De Stichting blijft vragen om dat inzicht, omdat daarmee het handelen van beide hoofdrolspelers (DNB en Greg Lindberg’s Trier Holding B.V.) inzichtelijk wordt voor de getroffen polishouders. En daar hebben ze simpelweg recht op.
  3. De onafhankelijkheid van het onderzoek: De Stichting heeft eerder vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van dit onderzoek. Irritant en onbegrijpelijk blijft dat dit onderzoek onder regie van de Raad van Commissarissen van DNB en de minister uitgevoerd gaat worden. Zoals bekend volgt het faillissement van Conservatrix op een roerige periode en na vele ingrepen door diezelfde toezichthouder. De regierol die DNB heeft gespeeld is tenminste bijzonder te noemen. En zoals bekend is de minister van Financiën eindverantwoordelijk voor het doen en laten van DNB. De Stichting zal bij de commissie dus ook vragen gaan stellen over de wijze waarop het onderzoek plaats gaat vinden om een inschatting te kunnen maken of ‘de slager zijn eigen vlees gaat keuren’.
  4. De aanpak van het onderzoek: De Stichting zal de Evaluatiecommissie vragen naar de wijze waarop zij het onderzoek aan gaat pakken, bezien vanuit de kaders die door de opdrachtgevers aan de Evaluatiecommissie zijn meegegeven.

Een korte enquete heeft ons geleerd dat 16% van de polishouders die zich hebben aangemeld bij de Stichting vertrouwen heeft in de aanpak van de Evaluatiecommissie. En dat 18% van de polishouders vertrouwen heeft in de samenstelling van de Evaluatiecommissie. Daarnaast heeft de Stichting 522 suggesties en opmerkingen ontvangen naar aanleiding van het instellen van de Evaluatiecommissie. Ook dit gegeven en de suggesties en opmerkingen zal de Stichting adresseren bij de Evaluatiecommissie.