Stichting uit zorgen over voorgenomen overname

16-09-2022

De Stichting heeft deze week twee brieven uitgestuurd om haar zorgen over de voorgenomen overname te uiten aan De Nederlandsche Bank en de curatoren. Die zorgen zijn tot uiting gekomen in een enquete die de Stichting plaats heeft laten vinden op de bij haar aangesloten polishouders. Geprobeerd is om die zorgen zo goed en genuanceerd mogelijk op papier te krijgen. Dat was best een uitdaging, omdat de Stichting steeds vaker merkt dat de emoties onder polishouders hoog oplopen.

 

Zorgen van polishouders

De zorgen van polishouders zijn te rubriceren in een zestal onderwerpen:

 1. Zekerheden voor polishouders
  Er is bij polishouders grote onzekerheid over de gevolgen van deze overname en de zekerheden die aan polishouders worden geboden.
 2. Timing van de overname
  De stijging van de marktrente zet vraagtekens bij de timing van deze voorgenomen overname.
 3. Verschil in korting tussen groepen polishouders
  Niet alle groepen polishouders worden gelijk behandeld.
 4. Fiscale aspecten
  Er bestaat onzekerheid over de wijze waarop de Belastingdienst met de mogelijkheden voor polishouders in deze situatie zal omgaan.
 5. Lucratieve deal nieuwe eigenaar
  Polishouders vinden het moeilijk om te zien dat de nieuwe eigenaar veel winst gaat behalen door deze beoogde overname.
 6. Stand van zaken veroordeling Lindberg
  Polishouders vragen zich af of er werk wordt gemaakt van het incasseren van de vordering van 150 miljoen euro op Greg Lindberg.

Daarbij is het goed om te vermelden dat 70% van de polishouders het een probleem vindt dat de aandeelhouder van de beoogde overnemende partij zich buiten het Europese Toezicht (EIOPA) bevindt. 22% heeft daarover geen mening, als er maar voldoende zekerheden worden geboden aan polishouders.

 

Ingrepen op aanspraken

Belangrijk om te vermelden is ook dat ruim 85% van alle polishouders van mening is dat het onacceptabel is dat er opnieuw ingrepen plaatsvinden in de aanspraken van polishouders. Nieuwe ingrepen vinden echter wel plaats als gevolg van deze beoogde overname, namelijk:

 1. Er wordt geen enkele garantie meer gegeven door de nieuwe eigenaar op toekomstige premies.
 2. Waar polishouders eerst nog konden rekenen op een (rente)winstdelingsregeling gebaseerd op de hypotheekrente is die kans op extra rendement straks volledig weg.
 3. Op toekomstige premies wordt een rendement van 0,55% verleend. Dit wordt verleend over het deel van de premie na aftrek van kosten en eventuele premies voor overlijdensrisico.

Eerder, op 23 juni 2021, maakten de curatoren reeds bekend dat een grote groep polishouders met een garantie en/of (rente)winstdelingsregeling die garantie en/of (rente)winstdelingsregeling zou gaan verliezen. Ook werd toen bekend dat een kleine groep polishouders met uitsluitend een overlijdensrisicodekking hun polis kwijt waren geraakt. Onduidelijk is wat dit betekent voor de waardering van de vordering die deze polishouders op de boedel van Conservatrix hebben.

 

Het proces

Voordat de beoogde overname plaats kan vinden zal eerst De Nederlandsche Bank moeten worden gehoord over de voorgestelde aanpassingen. De rechtbank Amsterdam dient vervolgens machtiging te verlenen en de rechters-commissarissen dienen vervolgens nog in te stemmen met de overdracht.

De Stichting hoopt vooral op bevredigende antwoorden op haar vragen. Ook oriënteert de Stichting zich op eventuele vervolgstappen en over de wijze waarop die vervolgstappen zouden moeten worden ingevuld.

 

Meer informatie

2022-09-14 Brief aan DNB
2022-09-14 Brief aan de curatoren