Totale stilte duurt voort…

24-12-2021

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De verwachting van de curatoren toen was dat in september of oktober duidelijk zou worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast maakten de curatoren melding van een schokkende extra korting die is doorgevoerd bij polishouders door het laten vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.

In het vierde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat het proces ‘langer duurt dan aanvankelijk verwacht’. Er werden verder geen termijnen meer genoemd, anders dan dat in de loop van oktober aan alle polishouders een brief zou worden gestuurd waarin door de curatoren zou worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

 

Het vijfde openbare verslag

In het vijfde openbare verslag van de curatoren staat wederom geen nieuws. Wel wordt er nog steeds gesproken over een positief verloop van gesprekken met een partij om de portefeuille van Conservatrix over te nemen. Daarover werd ook al gesproken in eerdere verslagen.

Daarnaast wordt melding gemaakt van uitstel in de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix. De uitspraak wordt nu op 8 februari 2022 verwacht.

 

Eigen vermogen

In het Financieel Actuarieel Rapport over het derde kwartaal van 2021 valt te lezen dat het eigen vermogen is gedaald naar € -65,0 miljoen (2021 Q2 € -62,3 miljoen).

De technische voorziening is dit kwartaal verder gedaald naar € 671,2 miljoen (2021 Q2 € 673,4 miljoen). Dit betreft dus de verplichtingen van Conservatrix richting polishouders.

De bezittingen van Conservatrix bestaan uit beleggingen € 440,5 miljoen (2021 Q2 € 448,0 miljoen), kortlopende vorderingen € 1,7 miljoen (2021 Q2 € 2,8 miljoen) en overige activa € 162,9 miljoen (2021 Q2 € 161,6 miljoen). De overige activa bestaat voornamelijk uit het aanhouden van cash op een bankrekening van de curatoren (boedelrekening). Het totaal aan bezittingen is € 605,1 miljoen euro.

 

Meer informatie

2021-12-23 Vijfde openbare verslag curatoren
2021-12-23 Financieel Actuarieel Rapport Q3 2021