Veel gestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veel gehoorde vragen met bijhorende antwoorden. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op.

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. door de rechtbank Amsterdam op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) uitgesproken. Conservatrix werd in 1872 opgericht en komt zo na 147 jaar, na een roerige periode en vele ingrepen door diezelfde toezichthouder aan haar einde.

Wat de gevolgen van dit faillissement voor polishouders zullen zijn is onbekend. De curatoren van Conservatrix hebben een Q&A gepubliceerd met daarin antwoorden op belangrijke vragen van polishouders.

Het faillissement van Conservatrix valt de Stichting rauw op haar dak. De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook om inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt en wat er in het verleden gebeurd is. En welke rol partijen spelen en hebben gespeeld.

De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen.

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van individuele polishouders door open en transparant inzicht te verkrijgen in de activiteiten van Conservatrix en te bevorderen dat Conservatrix haar afspraken op grond van de met de individuele polishouders gesloten verzekeringen nakomt. Dit geldt tevens voor een eventuele rechtsopvolger van Conservatrix.

Als polishouder kunt u zich vrijblijvend bij de Stichting aanmelden. Om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat ook u zich aanmeldt! Samen staan we sterker!

Nee. Als gevolg van het faillissement van Conservatrix ontvangt u helaas wel minder dan het bedrag dat u zou hebben ontvangen indien Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan. De curatoren spreken thans over een korting van tussen 10% en 11%.

U houdt ten alle tijde een vordering op Conservatrix voor dat deel dat u gaat missen als gevolg van het faillissement van Conservatrix. De curatoren zullen alle polishouders voorafgaand aan de verificatievergadering informeren over de hoogte van hun vordering.

De berichtgeving op onze website is niet bedoeld als financieel of individueel advies. Wij kunnen u dan ook niet adviseren over wat u het beste met uw polis kunt doen. En vaak zijn er ook fiscale spelregels van toepassing op uw levensverzekering. Wilt u weten wat u moet doen in uw specifieke situatie? Schakel dan de hulp in van een specialist.

Het afwikkelen van een failliete verzekeraar is een complex proces. Het kan geruime tijd, mogelijk zelfs enkele jaren, duren voor het faillissement is afgerond en de gevolgen voor polishouders volledig duidelijk zijn.

Het depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal EUR 100.000. Conservatrix is echter geen bank, maar een levensverzekeraar. Daardoor is het depositogarantiestelsel in geval van Conservatrix niet van toepassing.

In 2019 werd de enige bescherming voor polishouders, namelijk de ‘Opvangregeling voor levensverzekeraars (artikel 3:149 e.v. Wft)‘ van het Verbond van Verzekeraars afgeschaft. De regeling werd in 2001 ingevoerd na het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or. De regeling is in 2019 komen te vervallen bij de invoering van de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars, waarmee De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden kreeg om eerder in te grijpen bij een verzekeraar. De opvangregeling zou namelijk in strijd zijn geweest met Europese wet- en regelgeving. Een alternatief voor de opvangregeling werd in 2019 niet ingevoerd.

Dat er gevolgen zullen zijn voor polishouders lijkt onvermijdelijk, ook al staan polishouders op basis van de wet heel hoog in de faillissementsrangorde. Alleen de vorderingen van werknemers gaan, uitgezonderd de zogenoemde boedelschulden, boven die van de polishouders. Zelfs de fiscus, in de meeste gevallen een zeer hoog gerangschikt schuldeiser, komt na de polishouders.

De curatoren hebben nu aan de polishouders aangegeven dat hun vorderingen voor minimaal 80% kunnen worden voldaan. De uiteindelijke uitkomst hangt af van de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld.

Dit percentage is gebaseerd op een prudente schatting van de uitkering die de polishouders in het faillissement uiteindelijk tegemoet kunnen zien. In een latere fase van het faillissement zal het definitieve bedrag waar de polishouder recht op heeft worden vastgesteld en vindt mogelijk nog een aanvullende uitkering plaats. Het bedrag dat al, als voorschot, is uitgekeerd, hoeft in geen geval te worden terugbetaald.

De curatoren van Conservatrix hebben een bericht geplaatst op de website van Conservatrix met daarin een oproep aan polishouders om niet te gemakkelijk over te gaan tot afkoop van hun polis. Volgens de curatoren zijn sinds het faillissement vele honderden verzoeken tot afkoop gedaan. Iedereen die een dergelijk verzoek tot afkoop heeft gedaan heeft een brief van de curatoren ontvangen waarin uiteen wordt gezet dat een uitkering bij afkoop vrijwel altijd lager ligt dan wanneer men niet afkoopt. De curatoren raden polishouders tevens aan om zich over een verzoek tot afkoop te laten adviseren door een financieel adviseur.

Verzekeringstechnische wijzigingen met een financiële consequentie, zoals verhogingen, verlagingen en extra stortingen zijn niet meer mogelijk vanwege het faillissement van Conservatrix. Juridische wijzigingen zonder een financiële consequentie, zoals het aanpassen van de verzekeringnemer en de begunstiging zijn wel mogelijk.

Belangrijk! Heeft u geen brief ontvangen van Conservatrix, maar heeft u wel een polis bij Conservatrix? Neem dan contact op met Conservatrix via: relatiebeheer@conservatrix.nl. Als u geen brief heeft ontvangen dan zou het kunnen zijn dat de curatoren van Conservatrix niet weten dat u een vordering heeft op Conservatrix. Onderneem dan actie!

Na afronding van de overdracht van de verzekeringen van Conservatrix aan de nieuwe verzekeraar, zullen de curatoren een zogenaamde verificatievergadering organiseren. Op deze vergadering zullen alle schuldeisers van Conservatrix worden vastgesteld en zal tevens worden vastgesteld wat iedere schuldeiser heeft te vorderen.

De wet bepaalt vervolgens de volgorde van uitkering onder de erkende schuldeisers. Polishouders staan op basis van de wet heel hoog in de faillissementsrangorde. Alleen de vorderingen van werknemers gaan, uitgezonderd de zogenoemde boedelschulden, boven die van de polishouders. Zelfs de fiscus, in de meeste gevallen een zeer hoog gerangschikt schuldeiser, komt na de polishouders.

De curatoren zullen alle schuldeisers voorafgaand aan de verificatievergadering informeren over de hoogte van hun vordering.

‘Solvency’, ofwel de solvabiliteit van een verzekeraar, is de ratio (verhouding) tussen de totale verplichtingen die op verzekeringen rusten en het eigen vermogen van een verzekeraar. Hierbij moeten ook risico’s gewogen worden, waardoor er extra geld door een verzekeraar moet worden aangehouden. In het geval van Conservatrix is er door DNB geëist dat de Solvency ratio 135% moet zijn. Conservatrix zit hier nu ruim onder.

Niet alle verzekeraars hebben zelf voldoende eigen vermogen om aan de solvabiliteitseisen te voldoen. Een verzekering kan dan herverzekerd worden bij een maatschappij die wel voldoende eigen vermogen heeft. De maatschappij die herverzekert staat dan garant voor de oorspronkelijke verplichtingen aan polishouders. Overigens, dat ontslaat de oorspronkelijke verzekeraar niet van haar verplichtingen.

Ja, dat kan. Zie daarvoor onze contactpagina.

Op dit moment krijgt de Stichting wel erg veel vragen van bezorgde polishouders. Wij hebben niet voldoende tijd en mankracht om iedereen persoonlijk te beantwoorden. Daarom vragen wij u om onze website goed in de gaten te houden. Wij zullen hier alle relevante informatie zo snel mogelijk op plaatsen. Conservatrix heeft op haar eigen website ook een artikel waar veel gestelde vragen worden beantwoord.

Met enige regelmaat ontvangt u nieuwsbrieven van de Stichting. Onderaan zo’n nieuwsbrief staat een linkje opgenomen met de tekst “U kunt uw voorkeuren hier wijzigen.”. Klik op de link om de registratie van uw persoonlijke gegevens bij de Stichting aan te passen.