Zevende openbare verslag in teken van voorgenomen overdracht

22-07-2022

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De verwachting van de curatoren toen was dat in september of oktober duidelijk zou worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast maakten de curatoren melding van een schokkende extra korting die is doorgevoerd bij polishouders door het laten vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.

In het vierde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat het proces ‘langer duurt dan aanvankelijk verwacht’. Er werden verder geen termijnen meer genoemd, anders dan dat in de loop van oktober aan alle polishouders een brief zou worden gestuurd waarin door de curatoren zou worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

In het vijfde openbare verslag van de curatoren stond wederom geen nieuws. Wel werd er nog steeds gesproken over een positief verloop van gesprekken met een partij om de portefeuille van Conservatrix over te nemen. Daarover werd ook al gesproken in eerdere verslagen. Daarnaast werd melding gemaakt van uitstel in de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix.

In het zesde openbare verslag van de curatoren was opnieuw weinig nieuws te lezen. Er werd net als in eerdere verslagen gesproken over intensieve gesprekken met één partij. Daarnaast werd in het verslag melding gemaakt van de uitkomst van de procedure van Greg Lindberg tegen Conservatrix en het gewezen arrest. Ook was er aandacht voor de stijging van het eigen vermogen onder andere als gevolg van twee groepen polishouders die extra worden gekort.

 

Zevende openbare verslag

In het zevende openbare verslag van de curatoren valt het een en ander te lezen over de voorgenomen overname door Waard Leven.

Verder is er geen nieuws te melden, anders dan dat de verificatievergadering in dit faillissement in de eerste helft van 2023 zal kunnen worden gehouden. Polishouders zullen daarover tijdig bericht ontvangen van de curatoren. De aanvankelijke planning van de curatoren om de verificatievergadering in 2022 te houden werd niet gehaald omdat het overname-proces veel langer duurt dan aanvankelijk voorzien was.

Over de procedures tegen Greg Lindberg is ook geen nieuws. Greg Lindberg is de dwangsom van € 150 miljoen nog steeds verschuldigd en de curatoren onderzoeken nog steeds wat de mogelijkheden zijn om de dwangsom ook daadwerkelijk bij Lindberg te innen.

 

Financieel Actuarieel Rapport

In het Financieel Actuarieel Rapport over het eerste kwartaal van 2022 valt te lezen dat het eigen vermogen verder is gestegen naar € -45,0 miljoen (2021 Q4 € -50,8 miljoen). Dit is positief voor polishouders.

Deze toename wordt veroorzaakt door het netto resultaat van € 17,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2022, door een mutatie van de herwaarderingsreserve met € -10,0 miljoen door realisatie en door marktontwikkelingen. Daarnaast is de belastingpositie van voorgaande jaren herrekend, wat een negatief effect heeft van € 1,2 miljoen op het eigen vermogen. 

De technische voorziening is dit kwartaal verder gedaald naar € 600,1 miljoen (2021 Q4 € 649,1 miljoen). Een verschil van € 49,1 miljoen. Dit betreft dus een afname van de verplichtingen van Conservatrix richting polishouders en is in belangrijke mate het gevolg van de stijgende rente.

De bezittingen van Conservatrix zijn gedaald en bestaan uit beleggingen € 432,1 miljoen (2021 Q4 € 473,9 miljoen), kortlopende vorderingen € 2,2 miljoen (2021 Q4 € 0,8 miljoen) en overige activa € 126,5 miljoen (2021 Q4 € 123,2 miljoen). De waarde van de beleggingen kent de volgende ontwikkelingen:

  1. Afgelopen kwartaal is de waarde van de obligaties door herwaardering gedaald met € 22,5 miljoen.
  2. De waarde van de hypotheken is gedaald tot € 157,7 miljoen (2021 Q4 € 174,3 miljoen). Afgelopen kwartaal is deze waarde met € 16,6 miljoen gedaald door (vervroegde) aflossingen van € 5,6 miljoen en een (negatieve) herwaardering van € 11,0 miljoen.
  3. De waarde van de beleggingsfondsen is met € 1,5 miljoen gedaald door een aflossingen en met € 0,9 miljoen door herwaardering.
  4. De waarde van de overige leningen is nagenoeg gelijk gebleven.

Het totaal aan bezittingen is € 560,8 miljoen euro (2021 Q4 € 614,0 miljoen). Een verschil van € 53,2 miljoen als gevolg van uitkeringen, expiraties en de afnemende waarde van de beleggingen. Dit betreft dus een afname van de bezittingen van Conservatrix ten gunste van polishouders.

De ontwikkelingen verklaren de toename van het eigen vermogen. Het verschil tussen de bezittingen (€ 560,8 miljoen) en de verplichtingen (€ 600,1 miljoen) is iets groter dan in het vierde kwartaal van 2021, namelijk € 39,3 miljoen (2021 Q4 € 35,1 miljoen).

 

Meer informatie

2022-07-22 Zevende openbare verslag curatoren
2022-07-22 Financieel Actuarieel Rapport Q1 2022